ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»,

які відбудуться  22 квітня 2016 року о 14-00 годині

за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал)

 

Публічне акціонерне товариство “Запорізький Втормет” (код ЄДРПОУ 00193097) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2016 року об 14.00 годині за адресою: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2016 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
 3. Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 4. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
 8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
 9. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
 10. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
 11. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
 12. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
 13. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Запорізький Втормет» (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітній

попередній

Усього активів

252300

204978

Основні засоби

93848

106744

Довгострокові фінансові інвестиції

170

170

Запаси

4273

11199

Сумарна дебіторська заборгованість

126542

68535

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

1729

Нерозподілений прибуток

0

0

Власний капітал

-14566

562

Статутний капітал

1996

1996

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

266866

204978

Чистий прибуток (збиток)

-102617

-99536

Середньорічна кількість акцій (шт.)

798536

798536

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

39

73

 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240, кабінет юриста.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – _________

Телефон для довідок: (0612) 68 31 34

Правління ПАТ «Запорізький Втормет»